Nabídka prací

V oboru ochrana půdního fondu a odnětí ze ZPF dle zákona 334/1992 Sb. mohu nabídnout:

Zpracování a příprava vstupních podkladů

• mapové podklady – katastrální mapa, údaje o parcelách
• mapové podklady – evidence bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
• mapové podklady – územně plánovací dokumentace
• mapové podklady – ortofotomapy, přehledná situace, vrstevnice, vlastnictví a pod.

• průzkum terénu – fotodokumentace z místa plánovaného odnětí
• průzkum terénu – fotodokumentace z průzkumu hloubky ornice, několik odběrných míst

Vlastní zpracování dokumentace

• transformace mapových podkladů a vypracování výkresů:
– výkres hranice zamýšleného odnětí půdy
– výkres ploch, na kterých jsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
– výkres hranice zamýšleného odnětí půdy v kontextu s územně plánovací dokumentací
– výkres průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě tříd ochrany
– výkres znázorňující jednotlivé druhy pozemků (kultury) podle katastru nemovitostí
– výkres vlastnictví v dotčeném území
– výkres hranice deponií ornice, případně drnu v mapě KN nebo ortofotomapě
• údaje o zamýšlené stavbě v souladu s projektovou dokumentací k územnímu nebo stavebnímu řízení
• bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy
• popis vlastní realizace skrývky, uložení ornice a její další využití pro zemědělské nebo nezemědělské účely
• postup rekultivace v případě dočasného odnětí a vrácení půdy k jejím původním účelům (technická rekultivace, biologická rekultivace)

Výstupy

• dokumentace je předávána v požadovaném počtu paré, nejčastěji ve dvou vyhotoveních pro žadatele a pro příslušný odbor životného prostředí a ve formátu PDF zaslána e-mailem nebo předána s papírovou verzí na CD klientovi
• výkresy jsou vytištěny barevně v požadovaném měřítku a jsou buď součástí textové zprávy nebo jako zvláštní příloha v případě větších výtisků (od A3 do velikosti A0)
• podle rozsahu odnětí žádost posuzuje buď příslušný odbor ŽP na městském úřadě, u větších ploch je posouzení na odboru ŽP krajského úřadu, případně ministerstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *